ფედერაციის წესდება

01 მარტი 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arasamewarmeo arakomerciuli iuridiuli piri

“saqarTvelos velosportis erovnuli federacia”

 

w  e  s  d  e  b  a 

axali redaqcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi 2016 weli

muxli 1. zogadi debulebani

 

1.   a.a.i.p. “saqarTvelos velosportis erovnuli federacia” (svef) aris iuridiuli piri, romelic xelmZRvanelobs respublikaSi velosportis ganviTarebas da warmoadgens qveynis avtonomiuri respublikebis, saqalaqo velosportis federaciebis, velosportis klubebisa da velosportTan dakavSirebul sxva iuridiul pirTa nebayoflobiT kavSirs.

2.   mxolod velosportis federacias aqvs ufleba warmoadginos saqarTvelos velosportis interesebi, rogorc saqarTveloSi, aseve mis farglebs gareT. mxolod misi iurisdiqcia vrceldebavelosportSi saqarTvelos mTels teritoriaze.

3.   federacia anviTarebs velosportis Semdeg saxeobebs:

·         velosporti-treki;

·         velosporti-sagzatkecilo;

·         velosporti-samTo(mountain bike);

·         velosporti-bi em iqsi (BMX);

·         velotriali;

·         velokrosi;

·         veloboli;

·         velo turizmi;

·         paralimpiuri velosporti;

          -sxva saxeobebi, romlebic cnobilia velosportis saerTaSoriso kavSiris (UCI) mier.

 

4.   svef-s aqvs damoukidebeli balansi, saangariSsworebo (maT Soris savaluto) angariSebi sabanko dawesebulebebSi, mrgvali beWedi, Stampi, blanki, emblema da sxva Sesabamisi simboluri niSnebi.

5.   svef aRiarebs olimpiuri moZraobis principebs, iTvaliswinebs mis miznebs, amocanebs da Tavis muSaobas warmarTavssaqarTvelos olimpiur komitetTan mWidro kavSirSi.

6.   svef Tavis saqmianobaSi xelmZRvanelobs saqarTvelos konstituciiT, saqarTvelos kanoniT "sportis Sesaxeb" da Tavisi wesdebiT.

7.   svef gadawyvetilebebis Sesruleba misi kompetenciis farglebSi savaldebuloa sportuli sazogadoebebisa da uwyebebisaTvis, agreTve maT daqvemdebarebaSi myofi fizkulturul-sportuli organizaciebisaTvis.

8.   svef iuridiuli misamarTia: q. Tbilisi, universitetis q. #6.

 

 

 

 

 

 

muxli 2. saqmianobis sfero, miznebi da amocanebi

 

1.   svef miznad isaxavs saqarTveloSi velosportis ganviTarebasa da popularizacias.

2.   atarebs saqarTvelos teritoriaze yvela saxis sportul Sejibrebebs velosportSi, monawileobs sxvadasxva rangis sportul SejibrebebSi.

3.   atarebs RonisZiebebs specialistTa kvalifikaciis amaRlebis, velosportis propagandisa da popularizaciis mizniT, monawileobs kadrebis SerCevasa da gadanawilebaSi.

4.   amtkicebs velosportSi Sejibrebebis Catarebis wesebs, respublikuri RonisZiebebis debulebebs, kontrols uwevs mis Sesrulebas.

5.   ayalibebs nakreb gundebs, uzrunvelyofs maT momzadebas da monawileobas sxvadasxva rangis SejibrebebSi, agreTve maT mecnierul da samedicino momsaxureobas.

6.   uzrunvelyofs svef finansuri da materialur-teqnikuri bazis ganmtkicebas.

7.   mWidrod TanamSromlobs saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministrosTan, saqarTvelos erovnul olimpiur komitetTan, profesiul kavSirebTan, velosipedistTa saerTaSoriso kavSirTan(UCI), evropis velosipedistTa kavSirTan(UEC) da sxvadasxva qveynebis velosportis federaciebTan.

 

 

 

muxli 3. federaciis uflebebi

 

1.   federaciis moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad, Tavisi miznebis gansaxorcieleblad eweva sawarmoo-sameurneo saqmianobas, qmnis sawarmoebs, organizaciebs iuridiuli piris uflebiT.

2.   federaciis sawarmoo-sameurneo saqmianobidan miRebuli Semosavali ar SeiZleba gadanawildes federaciis wevrebs Soris da igi gamoiyeneba mxolod sawesdebo miznebis Sesasruleblad.

3.   monawileobs sportuli nagebobebis mSeneblobasa da eqsploataciaSi.

·         monawileobs samecniero-kvleviTi saqmianobis organizebaSi;

·         uzrunvelyofs sportsmenebis, mwvrTnelebis, veteranebis da sxva specialistTa dacvas;

·         arsebuli wesis Tanaxmad waradgens sportsmenebs, mwvrTnelebs, veteranebsa da specialistebs dasajildoeblad an disciplinaruli sasjelis dasadebad.

4.   svef monawileobs kriteriumebisa pirobebis SemuSavebaSi, im sportsmenTa, mwvrTnelTa da specialistebis SesarCevad, romlebic kontraqtiT miemgzavrebian sazRvargareT an miiReben monawileobas sareklamo saqmianobaSi.

5.   saqarTvelos velosportis erovnul federaciaSi arsebuli yvela saxis qoneba da transporti imyofeba federaciis kuTvnilebaSi.

 

muxli 4. wevrebi, maTi uflebebi da movaleobebi

 

1.   svef-is wevrebi arian saqarTvelos avtonomiuri respublikebis, regionebisa da qalaqebis velosportis federaciebi, klubebi da velosportTan dakavSirebuli iuridiuli pirebi, rogorc saqarTveloSi, ise mis farglebs gareT.

2.   svef-is individualuri wevri SeiZleba iyos yoveli srulwlovani moqalaqe, romelic iziarebs da asrulebs svef-is wesdebiT gaTvaliswinebul moTxovnebs.

3.   svef-is koleqtiuri wevri SeiZleba iyos sportsmenTa koleqtivi(aranakleb sami kacisa), sportuli skolebi, yvela dainteresebuli organizacia Tu dawesebuleba.

4.   svef-is wevrebad miRebis sakiTxs wyvets gamgeoba Tavisi Sexedulebisamebr. wevrad miRebaze uaris Tqmis SemTxvevaSi, gamgeoba ar aris valdebuli ganumartos uaris mizezi ganmcxadebels.

5.   svef-is koleqtiur wevrs ufleba aqvs:

a)  airCios delegatebi svef-is yrilobaze, miiRos monawileoba arCeviTi organoebis formirebaSi.

6.   svef-is individualur wevrs ufleba aqvs:

a)    airCios da arCeuli iqnas yvela mmarTvel organoSi;

b)    federaciis yvela organoSi Sevides winadadebiT da TxovniT;

7.   svef-is wevrebi valdebulni arian daicvan svef-is wesdeba, wesebi da gadawyvetilebebi.

8.   svef-dan garicxva xdeba, Tu wevrebi:

a)    uxeSad arRveven federaciis wesdebas, wesebsa da gadawyvetilebebs;

b)    TavianTi moqmedebiTa da qceviT xels uSlian federacias muSaobaSi;

g)    garicxva xdeba gamgeobis sxdomaze, xmebis ori mesamediT, Tuki sxdomas eswreba wevrTa naxevari mainc;

d)   garicxuli wevri eqvemdebareba svef-s, masTan finansuri valdebulebebis sakiTxebis saboloo gadawyvetamde.

 

 

muxli 5. marTvis organoebi

 

svef-is marTvis organoebia:

a)    yriloba;

b)    gamgeoba;

g)    sarevizio komisia.

 

 

 

 

 

muxli 6. yriloba

 

1.   svef-is umaRles organos warmoadgens yriloba, romelic moiwveva oTx weliwadSi erTxel. riggareSe yriloba moiwveva gamgeobis, prezidentis an wevrTa saerTo raodenobis ori mesamedis moTxovniT. yrilobas amzadebs gamgeoba.

2.   yriloba uflebamosilia daiwyos muSaoba, Tu mas eswreba arCeul delegatTa 2/3 mainc.

3.   saqarTvelos velosportis federaciis yriloba:

a)    amtkicebs wesdebas, Seaqvs masSi cvlilebebi da damatebebi;

b)    ganixilavs saqarTveloSi velosportis ganviTarebis ZiriTad problemebs da saxavs perspeqtiul amocanebs;

g)    ismens da amtkicebs mis mier arCeuli organoebis angariSs;

d)   irCevs prezidents oTxi wlis vadiT;

e)    prezidentis wardginebiT irCevs gamgeobas, vice-prezidentebs, sarevizio komisiasa da generalur mdivans oTxi wlis vadiT;

v)    wyvets yrilobaze gansaxilvelad gamotanil sxva sakiTxebs.

4.   yrilobis Catarebis TariRisa da adgilis Sesaxeb werilobiT unda ecnobos federaciis wevrebs 3 TviT adre, xolo riggareSe yrilobis Catarebis Sesaxeb 2 TviT adre.

5.   oficialuri mowveva delegatebs yrilobaze dasaswrebad unda daegzavnoT dRis wesrigTan erTad, araugvianes 2 Tvisa yrilobis dawyebamde.

6.   svef-is prezidentobis kandidatura unda ecnobos gamgeobas araugvianes 2 Tvisa yrilobis dawyebamde. yrilobis dawyebamde araugvianes 1 Tvisa yrilobis wevrebs ecnobebaT kandidaturebis Sesaxeb.

7.   yrilobis muSaobaSi monawileobas iReben regionaluri federaciebis delegatebi. yrilobaze warmomadgenlobis normebi da kvotebi ganisazRvreba gamgeobis mier xmaT ubralo umravlesobiT.

8.   yrilobas xelmZRvanelobs gamgeoba prezidentis TavmjdomareobiT.

9.   nebismieri sakiTxis ganxilvisas, maT Soris prezidentis arCevnebisas, kenWisyra tardeba Riad, Tuki yriloba sxvagvarad ar gadawyvets.

10.  gadawyvetileba miiReba yrilobaze damswre delegatebis xmaTa ubralo umravlesobiT, xmaTa erTnairi raodenobis SemTxvevaSi gadamwyvetia Tavmjdomaris xma.

11.  “sportis Sesaxeb” kanonSi Setanili cvlilebis Tanaxmad (muxli 1, punqti 62) prezidentis kandidatad wardgenili piri unda iyos umaRlesi ganaTlebis mqone, ar iyos nasamarTlevi da sargeblobdes maRali reputaciiT.

12.  “sportis Sesaxeb” kanonSi Setanili cvlilebis Tanaxmad (muxli 1, punqti 61), saqarTvelos erovnuli federaciis umaRlesi organoa yriloba, romlis wevrTa aranakleb sam meoTxeds sportuli organizaciebi unda warmoadgendnen.

13.  yrilobis mimdinareoba aisaxeba oqmSi.

 

 

 

Mmuxli 7. Ggamgeoba

 

 

1.   svef-is gamgeoba warmoadgens federaciis ganmkargulebel organos, igi wyvets sakiTxebs, yrilobebs Soris Seaqvs federaciis wesdebaSi droebiTi cvlilebani.

2.   gamgeobas Tavmjdomareobs prezidenti, xolo misi aryofnis SemTxvevaSi vice-prezidenti an generaluri mdivani.

3.   atarebs sxdomebs saWiroebisamebr, aranakleb kvartalSi erTxel.

4.   iwvevs svef-is riggareSe yrilobas gamgeobis wevrTa 2/3-is moTxovniT.

5.   gamgeobis sxdoma uflebamosilia, Tu mas eswreba gamgeobis wevrTa naxevari mainc, maT Soris prezidenti, xolo misi aryofnis SemTxvevaSi, vice-prezidenti an generaluri mdivani. gadawyvetileba miiReba xmebis umravlesobiT.

6.   gamgeobas SeuZlia gaanTavisuflos gamgeobis wevri seriozuli darRvevis an Seuferebeli saqcielis gamo xmaTa umravlesobiT da miiRos axali wevri mis nacvlad.

7.   kamaTis mimdinareoba aisaxeba oqmSi.

8.   gamgeoba xelmZRvanelobs morigi yrilobis mosamzadebel samuSaoebs, aseve amtkicebs saarCevno delegatTa sias.

 

 

muxli 8. federaciis prezidenti

 

 

1.   svef-is prezidenti warmoadgens federaciis xelmZRvanel organos, romelic anxorcielebs erTpirovnuli mmarTveli organos funqciebs.

2.   svef-is prezidenti anxorcielebs yvela mimarTulebis xelmZRvanelobas, Tavmjdomareobs gamgeobas da irCeva yrilobis mier 4 wlis vadiT, delegatTa xmebis umravlesobiT. prezidenti uflebamosilia waradginos Tavisi kandidatura axali vadiT.

3.   svef-is prezidenti xels uwyobs qveyanaSi velosportis ganviTarebas mis materialur-teqnikuri bazis ganmtkicebas.

4.   prezidenti Tavmjdomareobs yrilobas da gamgeobis sxdomebs, anawilebs gamgeobisa da yrilobis wevrTa movaleobebs, xolo prezidentis aryofnis SemTxvevaSi mis funqciebs asrulebs generaluri mdivani an vice-prezidenti federaciis prezidentis davalebiT.

5.   prezidenti wyvets da marTavs federaciis finansur da ekonomikur saqmianobas.

6.   moqmedebs federaciis saxeliT, warmoadgens federaciis interesebs saxelmwifo organoebTan urTierTobaSi, komerciul da arakomerciul organizaciebTan da dawesebulebebTan, saerTaSoriso da sxva organizaciebTan da fizikur pirebTan, xsnis sabanko(maT Soris savaluto) angariSebsa da sxva angariSebs, gascems mindobilobas.

7.   ganagebs federaciis qonebasa da fulad saxsrebs.

8.   axorcielebs sxva funqciebs, romlebic ar Sedis svef-is sxva organoebis funqciebSi.

9.   svef-is prezidenti amave dros aris gamgeobis Tavmjdomare.

10.  svef-is prezidentis vadamde gadadgomis an sxva mizeziT Tanamdebobidan wasvlis SemTxvevaSi, mis movaleobas asrulebs vice-prezidenti an generaluri mdivani, gamgeobis wevrTa xmebis 2/3-iT.

 

 

 

 

muxli 9. generaluri mdivani

 

1.   svef-is generaluri mdivani aris svef-is mTavari aRmasrulebeli Tanamdebobis piri.

2.   svef-is generalur mdivans irCevs federaciis yriloba prezidentis wardginebiT.

3.   svef-is generaluri mdivani warmarTavs federaciis safinanso-ekonomikur da administraciul saqmianobas, xelmZRvanelobs aparats da komisiebs.

4.   svef-is generaluri mdivani axorcielebs urTierTobebs evropis velosipedistTa kavSirTan, velosportis saerTaSoriso kavSirTan da sazRvargareTis qveynebis federaciebTan.

 

 

 

muxli 10. vice-prezidentebi

 

 

1.   svef-is vice-prezidentebs irCevs yriloba prezidentis wardginebiT.

2.   vice-prezidentebis ufleba-movaleobebs  gansazRvravs svef-is prezidenti.

3.   asruleben sxva funqciebs prezidentis davalebiT.

4.   svef-is vice-prezidentTa raodenoba ganisazRvros maqsimum 5 vice-prezidentis odenobiT.

5.   gamgeoba uflebamosilia SeuCeros vice-prezidents uflebebi wesdebis uxeSi darRvevisa an federaciis muSaobaSi xelis SeSlis SemTxvevaSi, xmaTa umravlesobiT, Tuki gamgeobis sxdomas eswreba gamgeobis wevrTa 2/3.

 

 

 

 

 

muxli 11. sarevizio komisia

 

1.   svef-is makontrolebel organos warmoadgens sarevizio komisia.

2.   sarevizio komisiis Tavmjdomares irCevs yriloba iseTive wesiT da vadiT, rogorc prezidents. mis SemadgenlobaSi Sedian Tavmjdomare da wevrebi.

3.   sarevizio komisia:

a)  akontrolebs svef-is wesdebisa da yrilobis gadawyvetilebebis Sesrulebas.

b) amowmebs svef-is safinanso sameurneo saqmianobas.

g) eswrebian gamgeobis sxdomebs da riggareSe yrilobas saTaTbiro xmis uflebiT.

d) sarevizio komisiis wevri ar Seizleba iyos amavdroulad gamgeobis wevri.

 

 

 

muxli 12. materialur-teqnikuri uzrunvelyofa

 

1.   svef-s ufleba aqvs sakuTrebaSi hqondes miwis nakveTebi, Senoba-nagebobebi, mowyobilobebi, transporti, inventari, teqnika, kulturul-saganmanaTleblo da sportul-gamajansaRebeli daniSnulebis qoneba, fuladi saxsrebi, aqciebi, sxva fasiani qaRaldebi da qoneba, romelic saWiroa federaciis saqmianobis materialuri uzrunvelyofisaTvis.

2.   svef-is safinanso wyaroebs Seadgens:

a)  saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saministrodan miRebuli saxsrebi;

b) sawevro da miznobrivi Senatanebi;

g) sxvadasxva organizaciebidan da fizikuri da iuridiuli pirebisagan  miRebuli finansuri daxmarebebi da nebayoflobiTi Semowirulobebi;

d) qonebis, xelovnebis nawarmoebTa da fuladi saxsrebis CuqebiTa da anderZis datovebiT.

e)  Semosavlebi federaciis mier Catarebuli RonisZiebebidan;

v)  Semosavlebi samewarmeo, saganmanaTleblo, samecniero da sagareo ekonomikuri saqmianobidan;

z) sxva Semosavlebi, romelic ar aris akrZaluli kanonmdeblobiT;

T) damxmare xasiaTis samewarmeo saqmianobidan miRebuli Semosavlebi;

i) saxelmwifo kreditebi, grantebi da sxva daxmarebebi;

k)  sakuTari ekonomikuri saqmianobidan miRebuli Semosavlebi;

l) presisa da radio-satelevizio gadacemaTa Semosavlebi, poligrafiul sawarmoebSi gamocemuli beWdviTi produqciis gavrcelebiT miRebuli Semosavlebi;

m)  sponsor organizaciaTa gadmonaricxidan da reklamiT miRebuli Semosavlebi;

n) sportuli bazis ijariT miRebuli Semosavlebi;

o) sportsmenTa saqarTvelos federaciidan sxva federaciaSi gadasvlis saxelSekrulebo Tanxebidan miRebuli Semosavlebi;

p)  atributikis gamoyenebis uflebiT miRebuli Semosavlebi;

3.   svef-is qonebis mflobeli aris federacia, federaciis calkeul wevrs ar ekuTvnis federaciis qonebis wili.

4.   federacias ufleba aqvs moaxdinos yovelgvari garigeba mis sakuTrebaSi arsebul qonebaze, Tuki is ar ewinaaRmdegeba moqmed kanonmdeblobas.

5.   federaciis samewarmeo saqmianobidan miRebuli Semosavali ar SeiZleba gadanawildes federaciis wevrebze da gamoyenebuli unda iqnas mxolod federaciis miznebisaTvis. federacias ufleba aqvs gamoiyenos Tavisi kuTvnili saxsrebi qvelmoqmedebisaTvis.

6.   federacia adgens balanss, awarmoebs sabuRaltro da sagadasaxado aRricxvas, statistikas da sxv. kanonmdeblobiT dadgenili normebis mixedviT.

 

 

 

 

muxli 13. federaciis saxsrebis gamoyeneba

 

1.   federaciis saxsrebi gamoiyeneba:

a)  respublikuri da saerTaSoriso Cempionatebis, turnirebis, amxanaguri Sexvedrebis, saswavlo-sawvrTneli Sekrebebis, sxva RonisZiebebis organizebaze da monawileobis miRebaze, rogorc yveynis SigniT, ise mis farglebs gareT;

b) mimdinare saqmianobis ganxorcielebasa da ganviTarebaze;

g) samivlinebo da sxva xarjebis gadaxdaze, romlebic dakavSirebulia federaciis CarCoebSi saqmianobis Catarebul RonisZiebebTan;

d) samecniero da kvleviTi samuSaoebis finansirebaze;

e)  gamomcemlobasa da sareklamo saqmianobaze;

v)  saorganizacio da sameurneo moTxovnilebebze, maT Soris: saTavsoebis, mowyobilobebis, forma-inventaris, satransporto saSualebebis, sakancelario saqonlis, sawvav-sapoxi masalebisa da sxva saqonlis SeZena da  arendirebisaTvis;

z) velosportis veteranTa daxmarebisaTvis da saqvelmoqmedo saqmianobisaTvis.

2.   federaciaSi dasaqmebul muSwkTa Sromis anazRaureba xdeba dadgenili xelfasis ganakveTebisa da Tanamdeboebrivi sargoebis safuZvelze.

3.   respublikur da saerTaSoriso sarbielze miRweuli warmatebebisaTvis da maRali SedegebisaTvis, federacias ufleba aqvs calkeul muSakebze, mwvrTnelebze da sportsmenebze gasces fuladi  jildo gamgeobis mier dadgenili nixris mixedviT.

4.   svef angariSvaldebulia mxolod Tavisi yrilobis winaSe.

 

 

 

 

muxli 14. federaciis saqmianobis Sewyveta

(likvidacia, reorganizacia)

 

1.   saqarTvelos velosportis erovnuli federaciis likvidacia xdeba yrilobis gadawyvetilebis safuZvelze, misi wevrTa xmebis 2/3-iT, xolo kanonmdeblobis darRvevis SemTxvevaSi - sasamarTlos gadawyvetilebiT.

2.   federaciis saqmianobis Sewyvetis SemTxvevaSi mis saxsrebsa da qonebas, moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad gaanawilebs salikvidacio komisia, romelsac qmnis federaciis yriloba. salikvidacio komisiis Seqmnis momentidan federaciis prezidentis uflebamosileba uqmdeba da federaciis marTva gadaecema komisias.

3.   federacia kargavs iuridiuli piris uflebas misi likvidaciis momentidan.